Zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dnia 02.09.2019 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu „Pochodne salinomycyny ze zredukowanym wiązaniem podwójnym, jako prekursory leków w terapii nowotworów”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione w celu udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), oraz z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, wydanych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217).

Zapytanie ofertowe_2_BON.2019.odt

zalacznik_1_formularz_ofertowy_2_BON.docx

zalacznik_2_oswiadczenia_wykonawcy_2_BON.docx

załącznik_3_Umowa warunkowa__2_BON.odt

_______________________________________________________________________

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr.2/2019